امضای قرارداد فیمابین مجتمع فنی مازندان و سازمان صمت مازندران

امضای قرارداد فیمابین مرکز آموزش مجتمع فنی مازندان و سازمان صمت مازندران در قالب مرکز آموزش بازرگانی با مدیریت آقای قوانلو - 30 تیرماه 1399