دوره های مرکز آموزش بازرگانی

وابسته به وزارت صنعت معدن تجارت ، نمایندگی استان مازندران

ادامه »

سامانه آموزش و آزمون الکترونیکی سیما

سیستم یکپارچه و آنلاین مدیریت آموزش و آزمون

ادامه »

مجتمع فنی تهران نمایندگی بابل

نماینده مجتمع فنی تهران در بابل، موسسه تعیین صلاحیت شده از مرکز آموزش مدیریت دولتی

ادامه »