عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

حسابداری با نرم افزار سپیدار سیستم

10 ساعت 15,000,000 ریال 1401 حسابداری با نرم افزار سپیدار سیستم

حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

15 ساعت 15,000,000 ریال 1401 آموزش حسابداری با کمک نرم افزار هلو