عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

اصول حسابداری

30 ساعت 33,000,000 ریال 1402

MATLAB سطح دو

24 ساعت 29,250,000 ریال 1402

MATLAB سطح یک

32 ساعت 28,125,000 ریال 1402 َآموزش نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب Matlab

تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SPSS سطح یک

24 ساعت 21,750,000 ریال 1402 SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری

تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SPSS سطح دو

24 ساعت 24,375,000 ریال 1402 SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری