عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

اصول حسابداری

30 ساعت 30,000,000 ریال 1401

MATLAB سطح دو

24 ساعت 19,500,000 ریال 1401

MATLAB سطح یک

32 ساعت 18,750,000 ریال 1401 َآموزش نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب Matlab

تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SPSS سطح یک

24 ساعت 16,875,000 ریال 1401 SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری

تحلیل داده های آماری به کمک نرم افزار SPSS سطح دو

24 ساعت 18,750,000 ریال 1401 SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری