عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

آزمونPLC I-مصطفی پور

0 ساعت 0 ریال 1401 0

C# Programingحاجی تبار

0 ساعت 0 ریال 1400

مددکاری مثبت زندگی (پیش آزمون)

0 ساعت 0 ریال 1401 0

آزمون C# windows applications-حاجی تبار

0 ساعت 0 ریال 1401