عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

مددکاری مثبت زندگی (پیش آزمون)

0 ساعت 0 ریال 1401 0

پایتون پیشرفته-فیروززاده

0 ساعت 0 ریال 1402 0

Etabs & Safe-پرچ

0 ساعت 0 ریال 1403 0

آزمون علمی صلاحیت سنجی مدرسین روابط کار

0 ساعت 0 ریال 1403 0