آیین نگارش و مکاتبات اداری

شناسه : 2639

کد دوره : AO-11-15

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 1,120,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اهداف دوره

آشنایی مخاطبان با مراحل تهیه نامه اداری و اهمیت مکاتبات اداری در سازمانها


مخاطبین

کارشناسان و کارکنان سازمانی که به هر نحو با تهیه و تدوین مستندات و مکاتبات اداری سروکار دارند


سرفصل

موضوع متن اداری
نامه¬های اداری از دیدگاه ماهیت کار
مراحل تهیه¬ی نامه¬های اداری
رعایت شان سلسله مراتب مقامات اداری
ایجاد ارتباط در مکاتبات
درست نویسی در مکاتبات اداری
نشان گذاری و فواید نشان گذاری
مهارت نگارش
مراحل نگارش
تعریف نامه¬ی اداری
مشخصات نامه¬ی اداری
یادداشت اداری
اجزا و ارکان نامه¬ی اداری
سرلوحه
انواع سبک های نگارش
روانشناسی نگارش