تشریح مدل تعالی سازمانی EFQM

شناسه : 2650

کد دوره : AO-11-26

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 1,120,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی