مدیریت شکایت مشتریان بانکی

شناسه : 2659

کد دوره : PL-11-17

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 1,120,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اهداف دوره

-


مخاطبین

-


سرفصل

1- انواع مشتریان شاکی
2- تعریف شکایت
3- لزوم مدیریت شکایات
4- انواع شکایات و روشهای برخورد با آن
5- اهمیت شکایت مشتری
6- علل عدم رضایت و شکایت مشتریان
7- نحوه درک و پاسخگویی شکایت مشتریان
8- رسیدگی به شکایات و تاثیر آن در رشد سازمان
9- ترغیب مشتریان به ارائه شکایت
10- طبقه بندی مشتریان ناراضی و شاکی
11- نحوه کشف و مدیریت شکایت مشتریان
12- استقرار سیستم مدیریت شکایت مشتریان
13- تجمیع و تحلیل رفتارهای مشتری
14- دستیابی به علاقمندی مشتریان از شکایت آنها
15- روشهای جذب مشتری از سیستم مدیریت شکایت