مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

شناسه : 2702

کد دوره : AF-11-15

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 2,800,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی