آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار(HSE) (ویژه کارگران)

شناسه : 2790

کد دوره : 0

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 1,880,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مخاطبین دوره : ویژه کارگران پیمانکار

سرفصل دروس : شناسایی اعمال نا ایمن و شرایط نا ایمن در محیط کار-آموزش افراد در مورد استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و استاندارد و چگونگی بکارگیری آن-آشنایی با روشهای پیشگیری و کنترل حوادث شغلی و بیماریهای ناشی از کار