آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار (HSE)(ویژه کارفرمایان)

شناسه : 2791

کد دوره : 0

مدت دوره : 20 ساعت

شهریه دوره : 4,700,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مخاطبین دوره : ویژه کارفرمایان پیمانکار

سرفصل دروس : آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار و شناخت روشهای سیستماتیک پیشگیری و کنترل آنها-آشنایی با حوادث و بیماریهای ناشی از کار و کنترل آنها-معرفی سیستمها و الگوهای مدیریت ایمنی و بهداشت کار-آشنایی با مقررات قانون کار در زمینه ایمنی و آیین نامه های عمومی ایمنی-آشنایی با اصول و فرایند مدیریت ریسک و آشنایی با حوادث موضوعی مرتبط با هر فعالیت-تشریح الزامات ایمنی پیمانکاران و بررسی مسئولیتهای حقوقی و قانونی کارفرمایان در قبال کارگران-اهمیت و لزوم تهیه و استفاده از وسایل حفاظت فردی