آموزش عمومی ایمنی (HSE) (ویژه مسئولین ایمنی)

شناسه : 2792

کد دوره : 0

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 9,400,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

مخاطبین دوره : مسئولین ایمنی کارگاه ها

سرفصل دروس : آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی-آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و ردش های کنترل آنها-آشنایی با انواع خطرات مکانیکی و روش های کنترل آنها-ایمنی کار در ارتفاع-شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی بهداشت کار-تشریح وظایف مسئول ایمنی-آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی برق-آشنایی با اصول و مبانی ایمنی حریق-آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها-اهمیت و اصول استفاده از وسایل حفاظت فردی