برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

شناسه : 2808

کد دوره : PL-11-16

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 1,120,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی