طراحی و محاسبات غیرخطی سازه باکمک نرم افزار SAP 2000

شناسه : 3045

کد دوره : 153812127

مدت دوره : 50 ساعت

شهریه دوره : 48,750,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP2000 (مقدماتی)